งานนิทรรศการสัญจร GCT Gems & Jewelry Road Show

กิติริน จิวเวลรี่ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานนิทรรศการสัญจร GCT Gems & Jewelry Road Show พลอยไทย สุดยอดอัญมณีโลก อีกครั้งที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เมืองพัทยา ซึ่งในงานมีการมอบใบรับรองมาตรฐานร้านค้า และตราสัญลักษณ์ ภายใต้โครงการ ซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with confidence) (BWC) ซึ่งล้วนแล้วเป็นผู้ประกอบการที่ได้ประกอบกิจการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วยความ ซื่อสัตย์และมีความเป็นธรรมต่อลูกค้าและเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนด จึงได้รับใบรับรองมาตรฐานและตราสัญลักษณ์ ซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with confidence) (BWC) นี้ จากคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย กระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นสักขีพยาน

ซึ่งในปี 2554 นี้ โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with confidence) (BWC) ได้มอบใบรับรองมาตรฐานและตราสัญลักษณ์ไปแล้วรวม 194 ราย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ไทยต่อผู้ซื้อชาวไทยและชาวตางประเทศพร้อมกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นธรรมและเสริมสร้างชื่อเสียงของประเทศไทย โดยคัดเลือกบริษัท ห้างร้านอัญมณี และเครื่องประดับ ที่มีมาตรฐานเข้าร่วมโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์แสดงการการันตีต่อผู้ซื้อ เป็นปัจจัยที่ดีในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย กระทรวงพาณิชย์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) ร่วมขับเคลื่อนอย่างครบวงจร